BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

logo
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
Lầu 1, Block A, Cao ốc An Khang, Số 30 đường 19, P. An Phú, Q.2 – TP.HCM
Tel: 08.62943301 -  Fax: 08.62943303
Website: www.bactrungnam.com.vn
 
                      TP.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2016
   
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát Công Ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam được quy định tại Điều 36 và 37 Điều lệ Công ty.
Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2015 như sau:
A/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:
Với chức năng và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông Công ty giao, trong năm 2015 Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty, góp ý cho Công ty về quản lý trong sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chính sách thuế, kế toán theo quy định của Nhà nước.
B/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính  của Công ty:
- Năm 2015 thị trường bất động sản đã có dấu hiệu khởi sắc nhờ một số chính sách hỗ trợ của nhà nước, mức lãi suất cho vay của ngân hàng giảm nhờ đó giao dịch bất động sản đã sôi động hơn.
- Đối với công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam, công ty vẫn còn khó khăn về tài chính và khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng cũng như tiến độ triển khai dự án chậm từ các năm qua đã làm cho Công ty không có nhiều sản phẩm gối đầu để kinh doanh.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam đã phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, kết quả lợi nhuận sau thuế tăng vượt mức so với năm 2014 là điều đáng ghi nhận.
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:
 
 
Chỉ tiêu
Kế hoạch
(triệu đồng)
Thực hiện
(triệu đồng)
% Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu & thu nhập 40.000 52.565 131,4%
Lợi nhuận sau thuế 8.500 6.765 79.6%
 
Cụ thể như sau:
CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước Tăng(giảm)
1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 42.686.197.036 8.638.903.585 34.047.293.451
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 27.346.813                                    27.346.813
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 42.658.850.223 8.638.903.585 34.019.946.638
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ 34.985.165.993 7.569.577.939 27.415.588.054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.673.684.230 1.069.325.646 6.604.358.584
6. Doanh thu hoạt động tài chính 76.167.656 1.293.721.946 (1.217.554.290)
7. Chi phí tài chính 1.316.856.495 464.541.378 852.315.117
Trong đó:  Chi phí lãi vay 1.316.856.495 464.541.378 852.315.117
8. Chi phí bán hàng 2.614.346.523 35.778.318 2.578.568.205
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.906.639.999 2.740.576.592 2.166.063.407
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (1.087.991.131) (877.848.696) (210.142.435)
11. Thu nhập khác 9.802.627.966 1.301.799.817 8.500.828.149
12. Chi phí khác 32.814.824 6.033.642 26.781.182
13. Lợi nhuận khác 9.769.813.142 1.295.766.175 8.474.046.967
14. Lợi nhuận trước thuế TNDN 8.681.822.011 417.917.479 8.263.904.532
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.917.190.085 95.641.224 1.821.548.861
16.  Chi phí thuế TNDN hoãn lại                          -                           -                            -  
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 6.764.631.926 322.276.255 6.442.355.671
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.353 64 1.288
 
2. Tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2015:
 
TÀI SẢN  Số cuối năm  Số đầu năm  Tăng(giảm)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 61.847.462.881 46.872.431.052 14.975.031.829
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3.086.479.197 3.832.988.650 (746.509.453)
II. Các khoản phải thu ngắn hạn 31.902.077.877 28.417.640.780 3.484.437.097
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 12.718.214.669 3.772.949.233 8.945.265.436
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 10.828.918.965 586.167.468 10.242.751.497
3. Phải thu ngắn hạn khác 8.354.944.243 24.058.524.079 (15.703.579.836)
III. Hàng tồn kho 26.548.924.406 14.621.801.622 11.927.122.784
1. Hàng tồn kho 27.397.359.796 14.621.801.622 12.775.558.174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (848.435.390) - (848.435.390)
IV. Tài sản ngắn hạn khác 309.981.402 - 309.981.402
1. Thuế GTGT được khấu trừ 291.641.503   291.641.503
2. Thuế và các khoản khác phải thu
của Nhà nước
18.339.899   18.339.899
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 27.011.270.926 23.908.938.481 3.102.332.445
I. Các khoản phải thu dài hạn 318.388.668 142.677.000 175.711.668
Phải thu dài hạn khác 318.388.668 142.677.000 175.711.668
II. Tài sản cố định 162.074.761 269.406.509 (107.331.748)
1. Tài sản cố định hữu hình 162.074.761 269.406.509 (107.331.748)
  2. Nguyên giá 1.340.174.430 1.340.174.430 -
  3. Giá trị hao mòn luỹ kế (1.178.099.669) (1.070.767.921) (107.331.748)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 26.422.825.075 23.453.489.605 2.969.335.470
 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26.422.825.075 23.453.489.605 2.969.335.470
IV. Tài sản dài hạn khác 107.982.422 43.365.367 64.617.055
Chi phí trả trước dài hạn 107.982.422 43.365.367 64.617.055
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 88.858.733.807 70.781.369.533 18.077.364.274
       
NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm Tăng(giảm)
A. NỢ PHẢI TRẢ 24.003.509.533 13.137.777.185 10.865.732.348
I. Nợ ngắn hạn 24.003.509.533 13.137.777.185 10.865.732.348
1. Phải trả người bán ngắn hạn 4.749.512.753 1.320.004.468 3.429.508.285
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 119.709.912 85.831.203 33.878.709
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 2.735.238.179 874.170.120 1.861.068059
4. Phải trả người lao động 812.444.500   812.444.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 3.478.612.874 45.599.828 3.433.013.046
6. Phải trả ngắn hạn khác 3.901.445.019 5.136.773.869 (1.235.328.850)
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 8.207.900.000 5.666.051.400 2.541.848.600
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1.353.703) 9.346.297 (10.700.000)
II. Nợ dài hạn - - -
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 64.855.224.274 57.643.592.348 7.211.631.926
I. Vốn chủ sở hữu 64.855.224.274 57.643.592.348 7.211.631.926
1. Vốn góp của chủ sở hữu 50.000.000.000 50.000.000.000 -
2. Thặng dư vốn cổ phần 7.500.000.000 7.500.000.000 -
3. Quỹ đầu tư phát triển 827.025.553 827.025.553 -
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - (447.000.000) 447.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.528.198.721 (236.433.205) 6.764.631.926
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (236.433.205)   (236.433.205)
- LNST chưa phân phối kỳ này 6.764.631.926 (236.433.205) 7.001.065.131
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 88.858.733.807 70.781.369.533 18.077.364.274
 
 Từ các chỉ tiêu trên Ban kiểm soát có nhận xét như sau:
1.Về tình hình sản xuất kinh doanh:
Năm 2015 so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao về tổng doanh thu bán hàng và thu nhập Công ty đạt 131,4% và lợi nhuận đạt 79,6%.
2.Về tình hình tài chính đến 31/12/2015:
- Tổng tải sản của Công ty: 88.858.733.807 đồng tăng 18.077.364.274 đồng so với năm 2014.
- Nợ phải thu tăng: 3.484.437.097 đồng, nợ phải trả tăng: 10.865.732.348
- Vốn chủ sở hữu tăng 7.211.631.926 đồng.
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản là 27,01% tăng 8,45% so với năm 2014.  Mặc dù Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, tuy nhiên thực tế do tình hình triển khai và thu hồi vốn từ các dự án của Công ty còn chậm đã làm áp lực thanh toán các khoản nợ đến hạn của Công ty.
- Với tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản chiếm 72,99% là một thuận lợi cho Công ty trong việc chủ động tài chính trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Công ty cần cân nhắc tăng đòn bẩy tài chính để có vốn triển khai các dự án còn dở dang của Công ty.
3.Về khả năng thanh toán:
- Tài sản/ Nợ phải trả: 3,7  lần; về cơ bản Công ty đủ tài sản đảm bảo để thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên tài sản ngắn hạn dễ dàng chuyển thành tiền mặt của Công ty hiện còn thấp sẽ rất khó khăn cho Công ty khi các khoản nợ phải trả đến hạn.
4.Về tỷ suất lợi nhuận:
- Lợi nhuậnnăm 2015 đạt 79,6% kế hoạch. Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 14%, suất sinh lời của tổng tài sản là 7,61%, suất sinh lời của vốn chủ sở hữu là 10,43%, suất sinh lời của doanh thu là 12,87%, trong khi ở năm 2014 các chỉ tiêu này không đáng kể, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.353 đồng/1 cổ phần, tăng 1.288 đồng so với năm 2014.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Qua kiểm soát hoạt động của Công ty và căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS), Ban Kiểm soát thống nhất với các ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Mặc dù lợi nhuận năm 2015 chưa đúng theo kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây cũng là cố gắng vượt bậc của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã kịp thời đưa ra các quyết định hợp lý, cũng như sự nỗ lực của tập thể CBCNV công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công việc làm và thu nhập cho CBCNV công ty.
Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:
1. Hoàn tất các thủ tục pháp lý, nộp tiền sử dụng đất dự án Nhơn Đức để tránh rủi ro về mặt pháp lý khi Nhà nước thay đổi chính sách cũng như việc phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn mức Công ty dự kiến 1.897.000 đồng/m2 sẽ làm thiệt hại về tài chính cho Công ty trong khi Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng.
2. Đề nghị Công ty tiếp tục thúc đẩy để thu hồi khoản đầu tư vào dự án chung cư Việt Phát vì đây là khỏan đầu tư lớn nhất, chiếm tỷ trọng  hơn 45% vốn điều lệ của Công ty để đảm bảo an toàn tài chính cũng như tránh rủi ro cho Công ty.
3. Công ty cần tích cực  thu hồi các khoản công nợ từ khách hàng để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ đến hạn.
 
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông Công ty.
Xin cám ơn quý cổ đông.
 
TM/BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
Lê Thành Dương
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây