NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam ngày 28 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua “Báo cáo Tổng kết  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015” của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 2: Thông qua “Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2016” của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 3:  Thông qua “Báo cáo của Hôi đồng quản trị về công tác quản trị năm 2015” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 4: Thông qua “Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 5: Thống nhất chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 7: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2016.
 
CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
(Đã ký)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây