BIỀN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DSC 0163
DSC 0163

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BẮC TRUNG NAM                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
 
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM đã được tiến hành tại Phú Nhuận PLAZA, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:
  Cổ đông:
  Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 88 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  Số cổ đông hiện diện: 54 cổ đông đại diện cho 4.673.870 cổ phần (tỷ lệ: 93,48%).
  Số cổ đông vắng mặt: 34 cổ đông đại diện cho 326.130 cổ phần (tỷ lệ: 6,52%).
          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa XIII;
          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam là hợp pháp, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 1. Nội dung và diễn biến Đại hội:
 1. Bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Đại hội:
Sau khi nghe danh sách dự kiến bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách đề cử chủ tịch đoàn, thư ký đoàn:
 • Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội:
        1. Ông: Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa;
        2. Ông: Bùi Văn Chính – Uỷ viên HĐQT Công ty;
        3. Ông: Tôn Thất Anh Tuấn– Uỷ viên HĐQT Công ty.
 • Thư ký đoàn gồm có:
        1. Bà: Võ Thị Hồng Thu – Kế toán trưởng – Trưởng ban;
        2. Ông Trần Văn Nam– Phó phòng Đầu tư & QLDA – Thành viên.
 1. Nội dung chính Đại hội:
          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam đã nghe:
 1. Ông Bùi Văn Chính – Ủy viên HĐQT Công ty trình đại hội thông qua qui chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.
 2. Ông Trương Thanh Hùng – thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 3. Ông Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 4. Tiếp đến Ông Lê Thành Dương – Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
 5. Sau phần báo cáo của ban kiểm soát, ông Tôn Thất Anh Tuấn thay mặt chủ tịch đoàn trình đại hội thông qua các tờ trình về:
 • Chia cổ tức năm 2017;
 • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2018.
Sau các khi nghe các nội dung do Chủ tịch đoàn trình bày trước đại hội; và Ông Lê Quang Lĩnh thay mặt chủ tịch đoàn tóm tắt, diễn giải các nội dung chính về tình hình hoạt động của Công ty cũng như kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2018. Đại hội đã thống nhất và không có ý kiến gì bổ sung thêm.
 1. Ông Tôn Thất Anh Tuấn – Thay mặt chủ tịch đoàn đề cử danh sách tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm:
 • Ông Dương Bá Nhâm – Phó trưởng phòng Quản lý thi công – tổ trưởng;
 • Bà Phạm Thị Hoa – Trưởng phòng Kinh Doanh – tổ viên ;
 • Ông Nguyễn Minh Triết – Đại diện cổ đông cùng tham gia tổ kiểm phiếu.
và được100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.
 1. Ông Dương Bá Nhâm – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.
 2.  Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung đã báo cáo trước Đại hội.
 3. Ông Dương Bá Nhâm – Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017: 
Đồng ý có             : 4.673.870   cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0                 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
Ý kiến khác có     : 0                 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
 • Thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018:
Đồng ý có             : 4.673.870    cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00% ;
Ý kiến khác có     : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00% ;
 • Thông qua báo cáo kiểm điểm của HĐQT công ty về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018:
Đồng ý có             : 4.673.870    cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
Ý kiến khác có     : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
 • Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2017:
Đồng ý có             : 4.673.870    cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
Ý kiến khác có     : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
 • Chia cổ tức năm 2017:
Đồng ý có             : 4.673.870    cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
Ý kiến khác có     : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
 • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2018:
Đồng ý có             : 4.673.870    cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%;
Ý kiến khác có     : 0                  cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0,00%.
 Kết thúc Đại hội:Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết đạt 100%.
Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 26/4/2018 và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau
 
TM THƯ KÝ ĐOÀN
Trưởng ban
 (Đã ký)  
Võ Thị Hồng Thu
 
TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tọa
 (Đã ký)
 Lê Quang Lĩnh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây