BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐAI HỘI

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐAI HỘI
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM

 
Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM đã được tiến hành tại Phú Nhuận PLAZA, số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
 1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:
        Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 89 cổ đông, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
  Số cổ đông hiện diện: 62 cổ đông đại diện cho 4.740.340 cổ phần (tỷ lệ: 94,81%).
  Số cổ đông vắng mặt: 27 cổ đông đại diện cho 259.660cổ phần (tỷ lệ: 5,19%).
        Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa XIII;
          Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam là hợp pháp, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 1. Nội dung và diễn biến Đại hội:
 1. Bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Đại hội:
Sau khi nghe danh sách dự kiến bầu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách đề cử chủ tịch đoàn, thư ký đoàn:
 • Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội:
        1. Ông: Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa;
        2. Ông: Huỳnh Tấn Gia Thạnh – Uỷ viên HĐQT Công ty;
        3. Ông: Bùi Văn Chính – Uỷ viên HĐQT Công ty.
 • Thư ký đoàn gồm có:
        1. Bà: Võ Thị Hồng Thu – Kế toán trưởng – Trưởng ban;
        2. Bà: Phạm Thị Hải Yến – Chuyên viên phòng Đầu tư & QLDA – Thành viên.
 1. Nội dung chính Đại hội:
          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam đã nghe:
 1. Ông Bùi Văn Chính – Ủy viên HĐQT Công ty trình đại hội thông qua qui chế và thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và được100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.
 2. Ông Trương Thanh Hùng – thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 3. Ông Lê Quang Lĩnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.
 4. Tiếp đến bà Phạm Vân Khanh – Ủy viên ban kiểm soát báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.
 5. Sau phần báo cáo của ban kiểm soát, ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh thay mặt chủ tịch đoàn trình đại hội thông qua các tờ trình về:
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 • Chia cổ tức năm 2016;
 • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2017.
 1. Sau các nội dung do Chủ tịch đoàn trình đại hội; Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến. Phần ý kiến đóng góp như sau:
 • Ông Nguyễn Văn Lành có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:
 • Qua báo cáo tại Đại hội tôi thấy Công ty vẫn duy trì tốt trong hơn 10 năm qua và có kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển trong những năm tới. Đặc biệt là dự kiến hoàn thành kế hoạch SXKD trong năm 2017 trong tầm tay trong tình hình bất động sản nhiều thay đổi là đáng mừng.
 • Bà Nguyễn Thị Cẩm Nang có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:
 • Qua báo cáo các chỉ tiêu của Công ty tôi hoàn toàn nhất trí với kết quả và kế hoạch SXKD trong năm tới. Trong tình hình bất động sản có nhiều biến động và thay đổi, tôi ghi nhận sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
 • Về sản xuất kinh doanh Công ty không nên chú trọng vào lĩnh vực xây lắp quá nhiều mà hiệu quả lại không cao. Cần tập trung vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc sẽ mang về doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới là tốt hơn.
 • Nên xem xét lại việc đầu tư vào dự án Khu dân cư Tân Hà – Lâm Đồng vì dự án ở xa và nhu cầu về nhà ở là không cao, tốn nhiều thời gian và chi phí nên lợi nhuận sẽ không cao.
 • Theo kinh nghiệm của tôi nên đầu tư vào những dự án có vị trí chiến lược để mang lại hiệu quả cao hơn, như ở Hội An vì hiện giờ Hội An đang rất sôi động, đó là thành phố du lịch, thành phố cổ, giá đất hiện chưa cao nên đầu tư sẽ đem lại lợi nhuận cao.
 • Bà Đỗ Thị Hồng Dung có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:
 • Tôi đã đồng hành với Công ty từ khi thành lập cho đến nay, tôi hiểu rõ hoạt động của Công ty. Với số vốn hạn chế, Công ty đã hoạt động ổn định và có kế hoạch SXKD phát triển tốt trong thời gian tới là đáng ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
 • Trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD cần diễn giải chi tiết từng ngành nghề về chi phí và lợi nhuận để cổ đông được rõ hơn.
 • Về phát hành cổ phiếu thì theo như Đại hội năm trước có trình đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nhưng Đại hội năm nay không thấy đề cập đến.
 • Bà Nguyễn Thị Oanh có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:
 • Qua báo cáo các chỉ tiêu của Công ty tôi hoàn toàn nhất trí với kết quả và kế hoạch SXKD của Công ty.
 • Phần thặng dự 7,5 tỷ đồng trong việc phát hành cổ phiếu thì theo quy định sau 02 năm sẽ được phân chia cho các cổ đông.
 • Ông Thắng – đại diện Công ty CP Đầu tư Nam Khang có ý kiến trao đổi với Đại hội như sau:
 • Doanh thu chính theo sổ sách thì lỗ mà thu khác thì tăng, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có kế hoạch hiệu quả nếu như thu nhập khác các năm sau giảm thì hoạt động SXKD của Công ty có đảm bảo không.
 • Sau khi nghe các ý kiến của cổ đông, chủ tịch đoàn đã giải trình những vấn đề có liên quan đến ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:
        Ông Lê Quang Lĩnh thay mặt chủ tịch đoàn giải đáp các ý kiến của cổ đông như sau:
 • Đóng góp của ông Nguyễn Văn Lành: Cám ơn sự đóng góp và thống nhất với báo cáo của Công ty trình đại hội.
 • Đóng góp của bà Nguyễn Thị Cẩm Nang:
 • Về lĩnh vực xây lắp: Trong đầu tư kinh doanh địa ốc và xây lắp cần phát triển song song với nhau vì hai lĩnh vực này bổ trợ cho nhau. Việc đầu tư cần phải có kinh nghiệm trong xây dựng chi phí đầu tư, quản lý thi công và quản lý chất lượng, mặc dù xây lắp chứa nhiều rủi ro. Cũng nhất trí là không nên chú trọng quá về xây lắp và đầu tư dự án thì dài hạn nên cần phát triển lĩnh vực xây lắp để Công ty đạt doanh thu, lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho CBCNV Công ty. Đồng thời Công ty xem xét và lựa chọn các đối tác uy tín và tin tưởng khi tham gia nhận thầu công trình.
 • Về dự án Khu dân cư Tân Hà – Lâm Đồng: xã Tân Hà là trung tâm của cụm 6 xã khu vực Lán Tranh, nơi này tập trung đầu mối các dịch vụ, mua bán nông sản rất phát triển. Thu nhập của người dân khá cao nên thu hút sự quan tâm của khách hàng có nhu cầu ở cao, có khả năng tiêu thụ sản tốt và mang lại lợi nhuận cho Công ty.
 • Mặt khác Công ty vẫn muốn đầu tư dự án cho riêng mình nhưng khả năng nguồn vốn còn hạn hẹp, trong khi thời gian đầu tư dự án kéo dài nên Công ty tận dụng liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư để thực hiện các dự án sẽ mang lại hiệu quả nhanh hơn.
 • Đóng góp của bà Đỗ Thị Hồng Dung:
 • Về phát hành cổ phiếu của Công ty thì hiện tại việc phát hành cổ phiếu là chưa phù hợp, Công ty đang từng bước thực hiện, đến thời điểm thuận lợi sẽ phát hành cổ phiếu thì mới đạt hiệu quả.
 • Đóng góp của bà Nguyễn Thị Oanh: Đề nghị Phòng Kế toán – tài chính xem xét lại quy định và có phương án phân chia 7,5 tỷ giá trị thặng dư khi phù hợp.
 • Đóng góp của ông Thắng – đại diện Công ty CP Đầu tư Nam Khang:
 • Đối với dự án Khu dân cư Long Trường, quận 9 theo Nghị quyết Đại hội các năm trước dự án Long Trường ủy quyền cho cá nhân sang nhượng để thu hồi vốn. Doanh thu từ việc chuyển nhượng được đưa vào thu khác, cũng như đầu tư kinh doanh căn hộ TDH Phước Long, quận 9 cũng hạch toán như trên.
 1. Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh – Thay mặt chủ tịch đoàn đề cử danh sách tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm:
 • Ông Dương Bá Nhâm – Phó trưởng phòng Quản lý thi công – tổ trưởng;
 • Ông Nguyễn Tiến Luật – Phó trưởng phòng Kỹ thuật – tổ viên ;
 • Bà Lâm Thị Kim Chi – Đại diện cổ đông cùng tham gia tổ kiểm phiếu.
và được100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trong Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua.
 1. Ông Dương Bá Nhâm – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết.
 2.  Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung đã báo cáo trước Đại hội.
 3. Ông Dương Bá Nhâm – Tổ kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016: 
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 • Thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017:
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 • Thông qua báo cáo kiểm điểm của HĐQT công ty về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017:
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 • Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2016:
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 • Chia cổ tức năm 2016:
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2017:
Đồng ý có             : 4.740.340 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 100%;
Không đồng ý có  : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%;
Ý kiến khác có     : 0 cổ phần biểu quyết, tỷ lệ 0%.
 Kết thúc Đại hội:
Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết đạt 100%.
Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút ngày 20/4/2017 và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau
 TM THƯ KÝ ĐOÀN                                                              TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
 Trưởng ban                                                                         Chủ tọa
  Võ Thị Hồng Thu                                                               Lê Quang Lĩnh       

                                             
                                                         *  *  *  *  *NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam
 
Căn cứ:
 • Luật Doanh nghiệp;
 • Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam ngày 20 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 2: Nhất trí thông qua “Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 3:  Nhất trí thông qua “Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 4: Nhất trí thông qua “Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 5: Nhất trí thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 6: Nhất trí thông qua việc Chia cổ tức năm 2016 của Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 7: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 8: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2017.
(Kèm theo Nghị quyết là các hồ sơ chi tiết của Đại hội)
CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
 (Đã ký)

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây