THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BẮC TRUNG NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 82/TB-BTN TP. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 04  năm 2018
 
 THÔNG BÁO
V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phầnPhát triển nhà Bắc Trung Nam.
 
Kính gửi: Quý cổ đông
Căn cứ nội dung phiên họp ngày 05/04/2018 của Hội đồng Quản trị công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 v/v quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam trân trọng thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam sẽ được tổ chức:
  • Thời gian: vào lúc  08h30 thứ năm, ngày 26/04/2018
  • Địa điểm: Hội trường Emerald, Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Phú Nhuận Plaza, Số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.     
Trân trọng thông báo để quý cổ đông được biết.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Lê Quang Lĩnh
* * *

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC TRUNG NAM
Khai mạc lúc 8 giờ 30 Thứ năm ngày 26.4.2018
TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1 - Nghi thức Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, báo cáo túc số cổ đông tham dự.
- Thông qua việc đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
2 Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.
3 Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam.
4 Báo cáo của HĐQT về Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2017
5 Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty 2017
6 Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Tờ trình về:
- Tờ trình Chia cổ tức 2017
- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
7 Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo do Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát trình bày.
8 Chủ tịch Đoàn tiếp thu và giải trình ý kiến của Cổ đông
9 - Chủ tịch Đoàn đề cử danh sách Tổ kiểm phiếu biểu quyết
- Đại hội biểu quyết thông qua
10 Tổ kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu biểu quyết
11 Đại hội biểu quyết (bỏ phiếu kín) các nội dung:
  1. Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017
  2. Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
  4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thẩm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2017 .
  5. Tờ trình Chia cổ tức 2017
  6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  NGHỈ GIẢI LAO
12 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
13 - Thông qua nội dung Biên bản Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội
14 Nghi thức Bế mạc Đại hội
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây