THẾ MẠNH CỦA CÔNG TY

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam là những người đã trưởng thành từ các công ty sáng lập với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, thi công, tư vấn xây dựng và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Bộ máy tổ chức của công ty được xây dựng trong điều kiện Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm đổi mới, những kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới đất nước đã giúp Công ty xây dựng một mô hình tổ chức thích hợp, hoạt động hiệu quả trong bối cảnh hội nhập.

Sự kết hợp về tài chính và kinh nghiệm của các Công ty kinh doanh bất động sản với tổ chức Ngân hàng thông qua việc góp vốn thành lập Công ty và góp vốn theo từng dự án mà Công ty sẽ thực hiện là giải pháp hữu hiệu để giải quyết bài toán về vốn đầu tư của Công ty chúng tôi.